องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์: www.ver.go.th

 
 

 

 

สภา อบต.

นายทิพย์ ตาลพล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 นางประดับ ญาติโสม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวฐานวีร์  ภูจอมขำ
เลขานุการสภา
 
นายทิพย์ ตาลพล นางสาวฐานวีร์  ภูจอมขำ  นายบุญชื่น ภูผาเงิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
     
นางสาวสุธาสินี นามโส นายสมศักดิ์  ภูผาดาว นายหนูจันทร์ หอมบุญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
     
นายดวง ไชยสุทธิ์ นายบุญมี ภูนาแร่ นายสมพร ภูผาทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
     
 นายธงชัย บุปผาโท นางประดับ ญาติโสม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11