องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์: www.ver.go.th

 
 

 

 

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

 “มุ่งเน้นการบริการ ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาความเป็นอยู่ เรียนรู้ด้านอาชีพ”