องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์: www.ver.go.th

 
 

 

 

สำนักปลัด

   
 

นางสาวสายใจ  อ่อนสำอางค์

 
 

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

 
-ว่าง- นายรัฐพล  ระภักดี  นางสาวสายใจ  อ่อนสำอางค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวน้ำหวาน  อิศาสตร์ -ว่าง- นางสุจิตรา บุญยวง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสุภาพร  ภูนาโคก  นางสาวเฉลิมขวัญ  พงษ์พันนา นางสุนันทา  ภูแผ่นนา
ครู ครู

ครู

 
นางสุพัฒ  ศรีสุเพชรกุล   นางสาวบุษราคัม  บรรหาร
ครู  

ครู

นางกาญจนา  ป้องจันทร์  นายโชค  บุญชู นายวีรพนธ์  เสริฐเลิศ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการ(ลูกจ้างประจำ)
นางสาวอุไรพร ส่วนบุญ นางสาวกัลยา ภูสอดเงิน นางสาวกนกอร สุเพียรศิลป์
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายชุติพงษ์ ภูแผ่นนา นางสุพรรณิกา ภูผาทอง นายสิทธิพงษ์ รัตนบุตร
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  พนักงานขับรถยนต์  Ems
-ว่าง- นางสาวชัชฎาภรณ์ มูลเสนา -ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก   ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก