องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์: www.ver.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

   
 

นายสิงหา มณีศิลป์

 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ


 


 
 

 
  นายสิงหา  มณีศิลป์  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ  

นางสาวสายใจ อ่อนสำอางค์

นายกิตติพงษ์ นระแสน

นายกิตติพงษ์ นระแสน
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง