องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์: www.ver.go.th

 
 

 

 

หัวหน้าส่วนราชการ

   
 

นายกิตติพงษ์ นระแสน

 

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ


 

โทร.098-2199518

 
 


 
  -ว่าง-  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ  

นางสาวสายใจ อ่อนสำอางค์

นายกิตติพงษ์ นระแสน

นางสาวมนทกานต์  ปิ่นทอง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด


ผู้อำนวยการกองช่าง

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง