โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต) บ้านห้วยเตยเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลเว่อ จากสามแยกบ้านนายธงชัย ภูตรี ไปถึงบ้านนางจอมสี ราษีทัศ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 640.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า [ 26 มิ.ย. 2567 ]
..................................................................................