วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook) (สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีวิริยะสัมมาราม พร้อมโรงอาหาร บ้านห้วยเตยหลานปู่ หมู่ที่ 11 รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ-ห้องส้วม ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหนองเสือ บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 10 รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ บ้านห้วยเตยหลานปู่ หมู่ที่ 11 ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.10 - 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 135.00 ตารางเมตร โดย
26  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเตย บ้านห้วยเตยหลานปู่ หมู่ที่ 11 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.10 - 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 36.00 ตารางเมตร
26  ก.ย. 2565
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว บ้านป่าติ้ว หมู่ที่ 8 ความลึกไม่น้อยกว่า 42.50 เมตร ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก. 17-253 รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต) บ้านห้วยเตยกลาง หมู่ที่ 5 จากบ้านช่างเอ๋ ไปวัดป่าเวฬุวัน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 167.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,002.00 ตารางเมตร พร้อม
26  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต) บ้านห้วยเตยเหนือ หมู่ที่ 4 จากบ้านนางสี ไปวัดศรีบุญเรือง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 119.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 595.00 ตารางเมตร พร้อมตี
26  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายสามแยก บ้านศรีสำราญ หมู่ที่ 9 ไปบ้านหนองกุงเขาพระนอน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 166.00 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตรลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.10 - 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.70 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 2 บ่อ บ้านห้วยเหนือ หมู่ที่ 4 รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง