วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุประปา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายภาพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลการนับคะแนนผลการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการทำป้ายโครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการงานเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
จ้างทำแผ่นพับและป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์งานเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง