วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ย. 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีวิริยะสัมมาราม จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์บริการคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเสือ ขนาด 1x 1.5 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กปฐมวัยศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีวิริยะสัมมาราม ขนาด 1x1.5 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเสือ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
ซื้อหนังสือเรียน ชุดเสริมประสบการณ์ 4 สาระ สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างเหมารถยนต์โดยสารแบบปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป (สำหรับกิจกรรมทัศนศึกษา) จำนวน 1 คัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างเหมารถยนต์โดยสารแบบปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป (สำหรับกิจกรรมทัศนศึกษา) จำนวน 1 คัน ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีวิริยะสัมมาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 1 ถนนสายรอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันตกจากบ้านนางกุหลาบ ภูสิงห์ทอง ไปบ้านนายวราวุฒิ สารขัน ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง