วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ม.ค. 2567
ซื้อซัมเมอร์สระบบประปาผิวดิน ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
จ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดตกแต่่งสถานที่จัดงานวันเด็กแห่งชาติพร้อมเก็บทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
ซื้อของรางวัล ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่มเกมส์และทำกิจกรรมตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุประปา (สารส้ม,คลอรีน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างและไฟฟ้าระบบประปาภายในตำบลเว่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง