วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหน้าบ้าน ครูเฉลิมขวัญ ไปฝายน้ำล้น หมู่ที่ 3 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50ม. หรือตามสภาพพื้นที่ ดินลูกรังไม่น้อยกว่าที่กำหนด พื้นที่ไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมต
12  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างเหมาสถานที่พร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำประกาศนียบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
เช่าอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการสถานที่พร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง