วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำประกาศนียบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
เช่าอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการสถานที่พร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
จ้างจัดทำป้ายโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
จ้างจัดทำป้ายโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้งบำบัดทุกข์ บำรุงสุขและการประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยังยืน ประจำปีงบปมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
จ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่และเวทีพร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเสือ ประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีวิริยะสัมมาราม ประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง