วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มิ.ย. 2564
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลและเบนซิน โครงการป้องกันและควบคุมโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2564
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันไซเพอร์แมทริน 25% โครงการป้องกันและควบคุมโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
ซื้อซื้อมอเตอร์สูบน้ำระบบประปาผิวดิน (ปั้มน้ำหอยโข่ง) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน กส.81-7144) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง