วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถยนต์โดยสารแบบปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป จำนวน 1 คัน ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีวิริยะสัมมาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถยนต์โดยสารแบบปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป จำนวน 1 คัน ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีวิริยะสัมมาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีวิริยะสัมมาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างขยายเขตท่อเมนประปาระบบประปา บ้านห้วยเตยกลาง หมู่ที่ 5 ไปบ้านนากุง เขต เทศบาลตำบลเขาพระนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง