วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าติ้ว หมู่ที่ ๘ ถนนสายรอบหมู่บ้านจากบ้านนางประมวน ถึงสามแยกทางเข้าหมู่บ้าน ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๑๐-๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๒.๐๐ ตารางเมต
14  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเตย หมู่ที่ ๒ ถนนซอยบ้านนายบุญเลิศ ละอองคำ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๑๐-๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุประปา (สารส้ม,คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซ่มเครื่องปริ้นเอกสารสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านห้วยเตยหลานปู่ หมู่ที่ 11 จากหน้าบ้านนางพูลศิลป์ คำภูบาล ไปสี่แยกบ้านนายบุญช่วย ชัยนาม กว้าง 0.20 เมตร ลึก 0.15 เมตร ยาว 92.00 เมตร พร้อมวางท่อเข้าบ้าน จำนวน 18 ท่อน และลอดถนน จำนวน 6 ท่อน ท่อ ขนาด ศก. 0.20 เมตร พร้อมเทคอ
24  ส.ค. 2564
ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC แบบตั้งโต๊ะ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
ซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง