วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2563
ซื้อซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ
14  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อ การป้องกันและควบคุมโรคไช้เลือดออก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อทรายอะเบท โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อ การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
จ้างจัดทำป้ายโครงการฟันสวยยิ้มใส ประจำปี 2563
3  ก.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฟันสวยยิ้มใส ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
ซื้อซื้อรถเข็นผู้ป่วยวีลแชร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวดตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง