วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ส.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวดตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีวิริยะสัมมาราม จำนวน 170 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำข้ามลำห้วยกลอย บ้านห้วยเตยใต้ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซม รถ EMS หมายเลขทะเบียน นข 2009 กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเสือ จำนวน ๑๐๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้า(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
ซื้อซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมหอถังสูงประปาหมู่บ้าน บ้านศรีสำราญ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง