วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ของทางราชการเลขทะเบียน นข ๒๐๐๙ กาฬสินธ์ุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเตยหลานปู่ หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านครูคำผ่าน เหล่ายนต์ ไปหาแยกถนนไปตำบลหัวหิน ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิ
17  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงบริการอินเตอร์เน๊ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าติ้ว หมู่ที่ ๘ ถนนสายรอบหมู่บ้านจากบ้านนางประมวน ถึงสามแยกทางเข้าหมู่บ้าน ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๑๐-๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๒.๐๐ ตารางเมต
14  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเตย หมู่ที่ ๒ ถนนซอยบ้านนายบุญเลิศ ละอองคำ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๑๐-๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุประปา (สารส้ม,คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง