วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ม.ค. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอถังสูงประปาหมู่บ้าน ขนาด 2.00 เมตร x 3.00 เมตร บ้านป่าติ้ว หมู่ที่ 8 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยเตยเหนือ หมู่ที่ 4 ไปบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 เขตตำบลหัวหิน กว้าง 5 เมตร ยาว 680 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,400 ตารางเมต
30  พ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการประชุมประชาคม/หมู่บ้าน/ประชาคมตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการประชุมประชาคม/หมู่บ้าน/ประชาคมตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-49-002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมเวทีและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการจัดริ้วขบวนแห่ โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (ข้อบัญญํติประจำปีงบประมาณ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการตกแต่งสถานที่ โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง