วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างสะพานไม้ชั่วคราวข้ามลำห้วยกลอย กว้าง 1.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร บ้านห้วยเตยใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนขาด) บ้านห้วยเตยกลาง หมู่ที่ 5 ถนนกว้าง 2.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ท้องถิ่น ขนาด ศก. 1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน 2 แถว พร้อมกลบหลังท่อปรับเกลี่ยเรียบร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook) (สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีวิริยะสัมมาราม พร้อมโรงอาหาร บ้านห้วยเตยหลานปู่ หมู่ที่ 11 รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ-ห้องส้วม ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหนองเสือ บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 10 รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ บ้านห้วยเตยหลานปู่ หมู่ที่ 11 ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.10 - 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 135.00 ตารางเมตร โดย
26  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเตย บ้านห้วยเตยหลานปู่ หมู่ที่ 11 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.10 - 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 36.00 ตารางเมตร
26  ก.ย. 2565
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว บ้านป่าติ้ว หมู่ที่ 8 ความลึกไม่น้อยกว่า 42.50 เมตร ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก. 17-253 รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต) บ้านห้วยเตยกลาง หมู่ที่ 5 จากบ้านช่างเอ๋ ไปวัดป่าเวฬุวัน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 167.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,002.00 ตารางเมตร พร้อม
26  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต) บ้านห้วยเตยเหนือ หมู่ที่ 4 จากบ้านนางสี ไปวัดศรีบุญเรือง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 119.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 595.00 ตารางเมตร พร้อมตี