วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 2 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)
26  ม.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลภาพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อสารส้มก้อน (แบบใส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอถังสูงประปาหมู่บ้าน ขนาด 3.60 เมตร x 3.60 เมตร บ้านศรีสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง