วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุประปา (สารส้มก้อนแบบใส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุประปา (ทรายกรอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยเตยกลาง หมู่ที่ 5 กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 130.00 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมวางท่อ คสล.ท้องถิ่น ขนาด ศก. 0.30 เมตร จำนวน 60 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยเตยกลาง หมู่ที่ 5 กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 130.00 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมวางท่อ คสล.ท้องถิ่น ขนาด ศก. 0.30 เมตร จำนวน 60 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายกำหนดยื่นแบบเพื่อชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย บ้านป่าติ้ว หมู่ที่ 8 ไปบ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 7 ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไม่มีลูกรังไหล่ทาง พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 182 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้าน บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 1 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.10 - 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร พร้อมวางท่อลอดถนน ขนาด ศก. 0