วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุประปา (กองช่าง) จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2564
ซื้อมอเตอร์สูบน้ำระบบประปาผิวดิน (ปั้มน้ำหอยโข่ง) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บน 9127 กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการป้องกันและควบคุมโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2564
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลและเบนซิน โครงการป้องกันและควบคุมโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2564
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันไซเพอร์แมทริน 25% โครงการป้องกันและควบคุมโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง