วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ค. 2566
จ้างเหมาแก้ไขซ่อมแซมระบบสายเมนไฟฟ้าภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
จ้างเหมาเครื่องเสียงประจำสนาม โครงการแข่งขันกีฬาระดับตำบล ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมสนามที่ใช้ในการแข่งขันและตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
จ้างจ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ของทางราชการหมายเลขทะเบียน บน ๙๑๒๗ กาฬสินธ์ุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
ซื้อยางรถยนต์ของทางราชการหมายเลขทะเบียน บน ๙๑๒๗ กาฬสินธ์ุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง