วันที่
ชื่อเรื่อง
10  เม.ย. 2567
ซื้อซัมเมอร์สระบบประปาผิวดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อซื้อมอเตอร์สูบน้ำระบบประปาผิวดิน (ปั้มน้ำหอยโข่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างเจาะบ่อบาดาลเพื่อการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 7 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 - 80 เมตร ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
ซื้อชุดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 1 ถนนสายรอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันตก ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.10 - 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน บ้านศรีสำราญ หมู่ที่ 9 ถนนสายข้างโรงเรียน ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.10 - 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 256.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง