หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด กาฬสินธุ์ : www.ver.go.th
 
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  18 พ.ย. 2563    คำสั่ง อบต.เว่อ เรื่อง ให้รองนายก อบต.รักษาราชการแทน นายก อบต.เว่อ 37
  1 ต.ค. 2563    แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 33
  3 ก.พ. 2563    ประกาศ ก.อบต. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนสายทั่วไปและวิชาการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 32
  13 ม.ค. 2563    คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานภายใน อบต.เว่อ 86
  6 ม.ค. 2563    คำสั่ง อบต.เว่อ เรื่อง ให้รองนายก อบต.ปฏิบัติราชการแทน นายก อบต.เว่อ 38
  2 ม.ค. 2563    ซักซ้อมแนวทางเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลอปท. 34
  1 ม.ค. 2563    ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวินัย 35
  1 ม.ค. 2563    ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนครู 38
  1 ม.ค. 2563    ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูปี๒๕๖๑ 33
  1 ม.ค. 2563    มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 33

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 77205 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน