หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด กาฬสินธุ์ : www.ver.go.th
 
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 ต.ค. 2563    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร อปท.พ.ศ.๒๕๖๓ 63
  1 ม.ค. 2563    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ 67
  1 ม.ค. 2563    พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 61
  1 ม.ค. 2563    พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.๒๕๔๒ 65
  1 ม.ค. 2563    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ.๒๕๔๗ 62
  1 ม.ค. 2563    ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวินัย 61
  1 ม.ค. 2563    ซักซ้อมแนวทางเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลอปท. 65
  1 ม.ค. 2563    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ 64
  1 ม.ค. 2563    พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 63
  1 ม.ค. 2563    คู่มือการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 63

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 221199 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน