หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด กาฬสินธุ์ : www.ver.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 เม.ย. 2564    ประกาศก.อบต.จังหวัด เรื่องประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ(ฉ.๒)พ.ศ.๒๕๖๓ 61
  1 ต.ค. 2563    คู่มือในการจัดทำคำสั่งด้านบริหารงานบุคคล 58
  1 ต.ค. 2563    ประกาศก.อบต.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่๒) 62
  21 ส.ค. 2563    มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น 65
  21 ส.ค. 2563    พจนานุกรมสมรรถนะ 60
  1 ม.ค. 2563    ระเบียบการลา 58
  1 ม.ค. 2563    คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 59
  1 ม.ค. 2563    คู่มือคัมภีร์นักวินัย 58
  1 ต.ค. 2562    ประกาศก.อบต.จังหวัดเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ฯพ.ศ.๒๕๖๒ 58
  1 ต.ค. 2562    ประกาศก.อบต.จังหวัด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูอบต.พ.ศ.๒๕๖๒ 58

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 221223 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน