หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด กาฬสินธุ์ : www.ver.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 ต.ค. 2563    คู่มือในการจัดทำคำสั่งด้านบริหารงานบุคคล 34
  1 ต.ค. 2563    ประกาศก.อบต.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่๒) 37
  21 ส.ค. 2563    มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น 77
  21 ส.ค. 2563    พจนานุกรมสมรรถนะ 74
  1 ม.ค. 2563    ระเบียบการลา 40
  1 ม.ค. 2563    คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 35
  1 ม.ค. 2563    คู่มือคัมภีร์นักวินัย 32
  1 ต.ค. 2562    ประกาศก.อบต.จังหวัดเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ฯพ.ศ.๒๕๖๒ 34
  1 ต.ค. 2562    ประกาศก.อบต.จังหวัด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูอบต.พ.ศ.๒๕๖๒ 36
  1 ต.ค. 2562    ประกาศก.อบต.จังหวัด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่๖) 34
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 77169 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน