วันที่
ชื่อเรื่อง
15  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่อคสล.ท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายในตำบลเว่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคสล.ถนนสายข้างปั้มน้ำมัน บ้านศรีสำราญ หมู่ที่ 9 ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50ม. หรือตามสภาพพื้นที่ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 162 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง