วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายโครงการหล่อเทียนและแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการหล่อเทียนและแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเสือ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีวิริยะสัมมาราม ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แฟ้มเสนอเซ็นต์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านคำเจริญ ตำบลเว่อ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล บ้านป่าติ้ว หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง