วันที่
ชื่อเรื่อง
11  พ.ค. 2565
จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 2 ไปบ้านห้วยมะทอ ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีวิริยะสัมมารามุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง