วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ต.ค. 2563
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมเวทีและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการจัดริ้วขบวนแห่ โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (ข้อบัญญํติประจำปีงบประมาณ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการตกแต่งสถานที่ โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถยนต์โดยสารแบบปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป จำนวน 1 คัน ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีวิริยะสัมมาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถยนต์โดยสารแบบปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป จำนวน 1 คัน ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีวิริยะสัมมาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง