วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.121-0005 บ้านห้วยเตย หมู่ที่่ 5 ตำบลเว่อ ไปบ้านนากุง ตำบลเขาพระนอน กว้าง 5 เมตร ยาว 610 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.10 - 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ
27  พ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีวิริยะสัมมาราม ในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเสือ ในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร)กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุประปา หมู่ที่ 7 (แมกเนติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
รถเข็นผู้ป่วยวีลแชร์
15  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง